سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
درآمد تا پایان دوره
هزینه خرید بسته
هزینه نگهداری تا پایان دوره
درصد سود احتمالی
1 TH/s 1 سال 880 ساتوشی 0.00321 BTC $ 31 $ 12 $ 18 9 درصد
3 TH/s 1 سال 2,640 ساتوشی 0.00964 BTC $ 94 $ 36 $ 55 9 درصد
5 TH/s 1 سال 4,400 ساتوشی 0.01606 BTC $ 157 $ 60 $ 91 9 درصد
10 TH/s 1 سال 8,800 ساتوشی 0.03212 BTC $ 314 $ 120 $ 183 9 درصد
30 TH/s 1 سال 26,400 ساتوشی 0.09636 BTC $ 942 $ 360 $ 548 9 درصد
50 TH/s 1 سال 44,000 ساتوشی 0.1606 BTC $ 1,569 $ 600 $ 913 9 درصد
70 TH/s 1 سال 61,600 ساتوشی 0.22484 BTC $ 2,197 $ 840 $ 1,278 9 درصد
100 TH/s 1 سال 88,000 ساتوشی 0.3212 BTC $ 3,139 $ 1,200 $ 1,825 9 درصد