سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
مبلغ استخراج تا پایان دوره
مبلغ استخراج تا پایان دوره(تومان)
درصد سود احتمالی
250 GH/s 2 سال 393 ساتوشی 0.00287 BTC $ 25 تومان 322,912 24 درصد
500 GH/s 2 سال 786 ساتوشی 0.00573 BTC $ 50 تومان 645,824 24 درصد
1 TH/s 2 سال 1,571 ساتوشی 0.01147 BTC $ 99 تومان 1,291,648 24 درصد
2 TH/s 2 سال 3,142 ساتوشی 0.02294 BTC $ 199 تومان 2,583,297 24 درصد
5 TH/s 2 سال 7,855 ساتوشی 0.05734 BTC $ 497 تومان 6,458,242 25 درصد
10 TH/s 2 سال 15,710 ساتوشی 0.11468 BTC $ 994 تومان 12,916,484 25 درصد
25 TH/s 2 سال 39,275 ساتوشی 0.28671 BTC $ 2,484 تومان 32,291,209 25 درصد
50 TH/s 2 سال 78,550 ساتوشی 0.57342 BTC $ 4,968 تومان 64,582,418 25 درصد