سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
درآمد تا پایان دوره
هزینه خرید بسته
هزینه نگهداری تا پایان دوره
درصد سود احتمالی
1 TH/s 1 سال 770 ساتوشی 0.00281 BTC $ 33 $ 12 $ 11 84 درصد
3 TH/s 1 سال 2,310 ساتوشی 0.00843 BTC $ 99 $ 36 $ 33 84 درصد
5 TH/s 1 سال 3,850 ساتوشی 0.01405 BTC $ 165 $ 60 $ 55 84 درصد
10 TH/s 1 سال 7,700 ساتوشی 0.02811 BTC $ 331 $ 120 $ 110 84 درصد
30 TH/s 1 سال 23,100 ساتوشی 0.08432 BTC $ 992 $ 360 $ 329 84 درصد
50 TH/s 1 سال 38,500 ساتوشی 0.14053 BTC $ 1,654 $ 600 $ 548 84 درصد
70 TH/s 1 سال 53,900 ساتوشی 0.19674 BTC $ 2,316 $ 840 $ 767 84 درصد
100 TH/s 1 سال 77,000 ساتوشی 0.28105 BTC $ 3,308 $ 1,200 $ 1,095 84 درصد