سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
مبلغ استخراج تا پایان دوره
مبلغ استخراج تا پایان دوره(تومان)
درصد سود احتمالی
250 GH/s 2 سال 366 ساتوشی 0.00267 BTC $ 27 تومان 376,181 36 درصد
500 GH/s 2 سال 731 ساتوشی 0.00534 BTC $ 54 تومان 752,362 36 درصد
1 TH/s 2 سال 1,462 ساتوشی 0.01067 BTC $ 109 تومان 1,504,725 36 درصد
2 TH/s 2 سال 2,924 ساتوشی 0.02135 BTC $ 218 تومان 3,009,450 36 درصد
5 TH/s 2 سال 7,310 ساتوشی 0.05336 BTC $ 544 تومان 7,523,624 37 درصد
10 TH/s 2 سال 14,620 ساتوشی 0.10673 BTC $ 1,088 تومان 15,047,248 37 درصد
25 TH/s 2 سال 36,550 ساتوشی 0.26682 BTC $ 2,720 تومان 37,618,119 37 درصد
50 TH/s 2 سال 73,100 ساتوشی 0.53363 BTC $ 5,440 تومان 75,236,238 37 درصد