سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
مبلغ استخراج تا پایان دوره
مبلغ استخراج تا پایان دوره(تومان)
درصد سود احتمالی
250 GH/s 1 سال 469 ساتوشی 0.00171 BTC $ 14 تومان 163,470 -38 درصد
500 GH/s 1 سال 938 ساتوشی 0.00342 BTC $ 28 تومان 326,941 -38 درصد
1 TH/s 1 سال 1,875 ساتوشی 0.00684 BTC $ 56 تومان 653,881 -38 درصد
2 TH/s 1 سال 3,750 ساتوشی 0.01369 BTC $ 112 تومان 1,307,763 -38 درصد
5 TH/s 1 سال 9,375 ساتوشی 0.03422 BTC $ 279 تومان 3,269,407 -37 درصد
10 TH/s 1 سال 18,750 ساتوشی 0.06844 BTC $ 559 تومان 6,538,813 -37 درصد
25 TH/s 1 سال 46,875 ساتوشی 0.17109 BTC $ 1,397 تومان 16,347,034 -37 درصد
50 TH/s 1 سال 93,750 ساتوشی 0.34219 BTC $ 2,794 تومان 32,694,067 -37 درصد