سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
درآمد تا پایان دوره
هزینه خرید بسته
هزینه نگهداری تا پایان دوره
درصد سود احتمالی
1 TH/s 1 سال 620 ساتوشی 0/00226 BTC $ 104 $ 45 $ 26 73 درصد
3 TH/s 1 سال 1,860 ساتوشی 0/00679 BTC $ 311 $ 135 $ 77 73 درصد
5 TH/s 1 سال 3,100 ساتوشی 0/01132 BTC $ 518 $ 225 $ 128 73 درصد
10 TH/s 1 سال 6,200 ساتوشی 0/02263 BTC $ 1,036 $ 450 $ 256 73 درصد
30 TH/s 1 سال 18,600 ساتوشی 0/06789 BTC $ 3,108 $ 1,350 $ 767 73 درصد
50 TH/s 1 سال 31,000 ساتوشی 0/11315 BTC $ 5,180 $ 2,250 $ 1,278 73 درصد
70 TH/s 1 سال 43,400 ساتوشی 0/15841 BTC $ 7,251 $ 3,150 $ 1,789 73 درصد
100 TH/s 1 سال 62,000 ساتوشی 0/2263 BTC $ 10,359 $ 4,500 $ 2,555 73 درصد