سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
درآمد تا پایان دوره
هزینه خرید بسته
هزینه نگهداری تا پایان دوره
درصد سود احتمالی
1 TH/s 1 سال 659 ساتوشی 0/00241 BTC $ 89 $ 30 $ 11 160 درصد
3 TH/s 1 سال 1,977 ساتوشی 0/00722 BTC $ 267 $ 90 $ 33 160 درصد
5 TH/s 1 سال 3,295 ساتوشی 0/01203 BTC $ 445 $ 150 $ 55 160 درصد
10 TH/s 1 سال 6,590 ساتوشی 0/02405 BTC $ 890 $ 300 $ 110 160 درصد
30 TH/s 1 سال 19,770 ساتوشی 0/07216 BTC $ 2,669 $ 900 $ 329 160 درصد
50 TH/s 1 سال 32,950 ساتوشی 0/12027 BTC $ 4,449 $ 1,500 $ 548 160 درصد
70 TH/s 1 سال 46,130 ساتوشی 0/16837 BTC $ 6,228 $ 2,100 $ 767 160 درصد
100 TH/s 1 سال 65,900 ساتوشی 0/24054 BTC $ 8,897 $ 3,000 $ 1,095 160 درصد