سود احتمالی بسته های نوروبیت


بسته
دوره
استخراج روزانه
استخراج تا پایان دوره
درآمد تا پایان دوره
هزینه خرید بسته
هزینه نگهداری تا پایان دوره
درصد سود احتمالی
1 TH/s 1 سال 580 ساتوشی 0/00212 BTC $ 114 $ 30 $ 11 245 درصد
3 TH/s 1 سال 1,740 ساتوشی 0/00635 BTC $ 343 $ 90 $ 33 245 درصد
5 TH/s 1 سال 2,900 ساتوشی 0/01059 BTC $ 572 $ 150 $ 55 245 درصد
10 TH/s 1 سال 5,800 ساتوشی 0/02117 BTC $ 1,144 $ 300 $ 110 245 درصد
30 TH/s 1 سال 17,400 ساتوشی 0/06351 BTC $ 3,433 $ 900 $ 329 245 درصد
50 TH/s 1 سال 29,000 ساتوشی 0/10585 BTC $ 5,722 $ 1,500 $ 548 245 درصد
70 TH/s 1 سال 40,600 ساتوشی 0/14819 BTC $ 8,010 $ 2,100 $ 767 245 درصد
100 TH/s 1 سال 58,000 ساتوشی 0/2117 BTC $ 11,444 $ 3,000 $ 1,095 245 درصد